วารสารคณิตศาสตร์ราชภัฏ(Rajabhat Mathematics Journal(RMJ))

เป็นวารสารที่เผยแพร่ผลงานวิจัย ค้นคว้าทางคณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ประยุกต์ สถิติ และคณิตศาสตร์ศึกษา ของอาจารย์ และนักศึกษา ที่ประเมินโดยผู้ทรงคุณวิุฒิ