วารสารคณิตศาสตร์ราชภัฏ

ออกพิมพ์ ปีละ 1 ฉบับ มกราคม - ธันวาคม

ISSN 2465-5163