บรรณาธิการ              ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤดา ชุ่มจันทร์จิรา รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

 

ผู้ช่วยบรรณาธิการ      รองศาสตราจารย์ ดร.อิสระ อินจันทร์               อาจารย์ ดร.นภาภรณ์ จันทร์สี

                             อาจารย์พัชรี มณีรัตน์                                 อาจารย์วิไลวรรณ รัตนกูล

 

กองบรรณาธิการวิชาการ รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาวิณี สัตยาภรณ์        ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชัย ใจสบาย

                                รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์ รัตนสีหา           ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาดุลย์ จงรักษณ์

                                ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ติ๊กจ๊ะ             ผู้ช่วยศาสตราจารย์เยาวลักษณ์ คงธรรม

                                ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์ นิยม  

                    

กองบรรณาธิการดำเนินงาน               

                                ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธชัย มิ่งขวัญ              ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไชยยา แซ่ยับ

                                อาจารย์ ดร.สะอาด อยู่เย็น                         อาจารย์ดิเรก บัวหลวง

                                อาจารย์วรินสินี จันทะคุณ                           อาจารย์นราวดี นวลสะอาด

 

ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบทางวิชาการประจำฉบับ   

                                ศาสตราจารย์ ดร.สุเทพ สวนใต้                   ศาสตราจารย์ ดร.สมยศ พลับเที่ยง     

                                รองศาสตราจารย์ ดร.มาโนชญ์ สิริพิทักษ์เดช  รองศาสตราจารย์ ดร.นรินทร์ เพชร์โรจน์

                                รองศาสตราจารย์ ดร.ระเบียน วังคีรี               ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัยเรศ อี่ยมพันธ์

                                ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา ทาริบูรณ์        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลรัตน์ แนมมณี